Általános Szerződési Feltételek és Házirend


A jelen Általános Szerződési Feltételek és az 1. számú mellékletet képező Házirend (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza az AppInGym Kft (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által, az Agora Budapest Irodaházban, az 1113 Budapest, Esztergomi út 41. B. 2-es épület fsz.,cím alatt üzemeltetett,AppInGym Fitneszterem (továbbiakban: „Fitneszterem”), használatának általános feltételeit és házirendjét, az alábbiak szerint:


ASzolgáltató adatai:


Név:AppInGym Kft

Képviselő: Szőke Barna ügyvezető

Székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-351526

Adószám: 27276068-2-43

Honlap címe: https://appingym.hu


A Fitneszterem vezetője:

Maróthy Tímea Telefon: 06308221544

E-mail:info@appingym.hu


Tárhelyszolgáltató:

AppInGymKft.(székhely:1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22.; e-mail:

info@appingym.hu; telefon: +36301216421)


 1. FOGALMAK


  1.1 A jelen ÁSZF és Házirend értelmezése, valamint az Egyedi Szerződés alapján létrejött jogviszony fennállása során az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:


  AppInGym Applikáció”: a Fitneszterembe való belépést és a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő – Google Play, illetve AppStore-ból elérhető – AppInGym applikáció.


  Árlista” az egyes Szolgáltatások mindenkor hatályos árait tartalmazó árlista, amely időről-időre közzétételre kerül a Szolgáltató Honlapján, valamint az AppInGym Applikációban.


  Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás”: a jelen ÁSZF 7.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír.


  Edzők”: a Szolgáltatónak a Fitneszteremben szolgáltatást nyújtó mindenkori szerződött partnerei, mint edzők.


  Egyedi Szerződés”: a Szolgáltató és a Vendég között a jelen ÁSZF rendelkezései szerint létrejövő, a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés.


  Fitneszterem”: a Szolgáltató által az Agora Budapest Irodaházban, a 1113 Budapest, Esztergomi út 41. B. 2-es épület fsz. cím alatt üzemeltetett, AppInGym Fitneszterem.


  Honlap”: a Szolgáltatónak a „https://appingym.hu” címen található honlapja.


  Külön Megállapodás”: a jelen ÁSZF 5.4pontjábans meghatározott jelentéssel bír.

  Szolgáltatások”:a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott jelentéssel bír.


  Szolgáltató”: AppInGym Kft (székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22.;

  cégjegyzékszám: 01-09-351526; adószám: 27276068-2-43).


  Vendég”: minden olyan személy, aki bármely formában igénybe veszi a Szolgáltató Szolgáltatásait.


  Vállalati Bérletek”: a jelen ÁSZF 5.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír.


 2. A FELEK, AJELEN ÁSZF HATÁLYA


   1. Az ÁSZF és a Házirend hatálya kiterjed a Szolgáltató személyzetére, a Fitneszteremben szolgáltatást nyújtó Edzőkre, továbbávalamennyiVendégre, így mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező Vendégekre, mind a Külön Megállapodás alapján biztosított Vállalati Bérletek igénybevételére jogosultVendégekre.


   2. A jelen ÁSZF-ben, valamint Házirendben foglaltak a Szolgáltatóval kötött Egyedi Szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos Árlistábanfoglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott mindenkori Szolgáltatásokra.


   3. A Szolgáltató, a Vendégek, illetve az Edzők (szerződéses partnerek) között a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF, valamint Házirend szerinti tartalommal jön létre szerződés. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően létrejött jogviszony módosítására, megszűnésére és tartalmára, a szerződés alapján vállalt kötelezettség teljesítésére, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire kizárólag a jelen ÁSZF és Házirend rendelkezései az irányadóak.


   4. A Szolgáltató és a Vendég között az EgyediSzerződés akkor jön létre, ha a Vendégregisztrált


    1. az AppInGym Applikációban;vagy


    2. a Szolgáltató Honlapján, és


     az azon keresztül kiválasztott Szolgáltatás mindenkori Árlista szerinti árát elektronikus úton megfizette a jelen ÁSZF-ben, valamint az AppInGym Applikációban, illetve a Honlaponmeghatározott folyamat szerint.


     A regisztrációval a Vendég kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben és Házirendben foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben az Egyedi Szerződés feltételei és a jelen ÁSZF, illetve Házirendrendelkezései között esetlegesen eltérés van, úgy elsődlegesen azEgyedi Szerződés, másodlagosan az ÁSZF, harmadlagosan a Házirend rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég, illetve az Edző vonatkozásában kizáró feltételt állapítson meg.


   5. A Szolgáltatónak a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója, illetve a jelen ÁSZF és Házirend elérhető a Szolgáltató Honlapján és a Fitneszterem faliújságján, illetve recepcióján.


 3. AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

   1. A Fitneszterem testedzési, valamint rekreációs kiegészítő, szauna szolgáltatásokat nyújt a Vendégek számára.A Fitneszteremben továbbá súlyzós géppark valamint kardió park áll a Vendégek rendelkezésére. A mindenkor igénybe vehető szolgáltatások (a továbbiakban:

    Szolgáltatások”) listája, és az egyes Szolgáltatások árait tartalmazó mindenkori Árlista megtalálható a Szolgáltató Honlapján, valamint az AppInGym Applikációban.


   2. A Fitneszteremben található zuhanyzók és öltözők díjmentesen használhatók. Az öltözőkben található szekrények díjmentesen használhatók, és számzárral működnek, amelyhez a négyszámjegyű kódot a Vendég saját maga adja meg vagy az AppInGym Applikáció segítségével maga képezi. Hiba esetén a 06306124770 számon üzemelő ügyfélszolgálat számát kell hívni.A szekrényt díjmentesen nyitja a Szolgáltató.


   3. A Szolgáltató a Fitneszterem használatára, illetve szolgáltatásnyújtásra külön szerződést köt az Edzőkkel. A Vendég és az Edző közötti jogviszonyra, a közöttük létrejövő szerződés az irányadó, e szerződésekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató az Edzőkkel kötött szerződéses órák órarendje, az órák típusa változtatásának és elmaradásának jogát fenntartja (pl. az óratartó edző személyi változása, betegség, üzemszünet miatt).


 4. AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI:


   1. Amindenkor hatályos Árlistaa Fitneszteremben, illetve a recepción, valamint a Szolgáltató Honlapján és az AppInGym Applikációbankerül közzétételre.


   2. A Szolgáltatásoknak az Árlistában szereplőárait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, ami nem érinti a már megváltott jegyek vagy bérletek árát a megváltott jegyek vagy bérletek érvényességének tartama alatt. Az Árlistában szereplő árak forintban (HUF) értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.


 5. JEGY ÉS BÉRLET


   1. A Szolgáltatások kizárólag jegy vagy bérlet megvásárlásával vehetők igénybe.


   2. A jegy és bérlet vásárlási lehetőségekről és aktuális feltételeikről a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és ennek módosításai során tájékoztatja a Vendégeket és üzleti partnereket.


   3. Jegy és bérlet típusok:


    1. Jegy: 1 (egy) alkalmas jegyet jelent, amely a vásárlás utánegyszeri belépésre jogosít a nyitva tartási időben, a belépéstőlszámított 24 órán keresztül;


    2. Bérlet:


     1. 90 (kilencven) napig érvényes,10 (tíz) alkalmas bérletet,

     2. 90 (kilencven) napig érvényes,30 (harminc) napos bérletet,

     3. 90 (kilencven) napig érvényes,3 (három) hónapos béreltet, valamint

     4. 1 (egy) éves bérletet

      jelent, amelyek érvényességének kezdő napja a vásárlás során megadott kezdő nap.


      A bérletek érvényességi ideje alatt a regisztrált Vendég (a bérlet tulajdonosa) – a 10 (tíz) alkalmas bérlet kivételével – korlátlan belépésre jogosult.

   4. A Szolgáltató meghatározott partner cégekkel kötött külön együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „Külön Megállapodás”) alapján vállalati bérleteket (a továbbiakban:

    Vállalati Bérletek”) is kiad. A Vállalati Bérletek felhasználásának feltételeit, érvényességi idejét, a jogosultak körét a partner cégekkel kötött Külön Megállapodások tartalmazzák. A Külön Megállapodásokeltérő kikötése hiányában a jelen ÁSZF és Házirend előírásai a Vállalati Bérletekre és a Vállalati Bérleteket igénybevevő Vendégekre is megfelelően kiterjednek. Amennyiben az adott Külön Megállapodás kifejezetten eltérően nem rendelkezik, akkor az érintettpartner cég által esetlegesen alkalmazott, és a jelen ÁSZF vagy a Házirend tartalmától eltérő szerződéses kikötések nem válnak a Külön Megállapodás, valamintaz egyes Vállalati Bérletekre vonatkozó Egyedi Szerződés részévé, az ilyen szerződéses feltételek hatályát az érintettfelek kifejezetten kizárják.


   5. A jegy és a bérlet a Vendég személyéhez kötött, a jegy vagy a bérlet megvásárlásával kizárólag az érintett Vendég veheti igénybe a Fitneszterem szolgáltatásait. Sem a jegy, sem a bérlet nem adható el, nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható, nem adható bérbe, nem kölcsönözhető,illetvesemmilyen más formában nem adható átharmadik fél részére, kivéve az esetlegesen aVállalati Bérletekre vonatkozó, a Külön Megállapodásban foglalt egyedi szerződéses feltételek esetében.


 6. A JEGY-, ILLETVE BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS A FIZETÉS, ILLETVE ÁTVÉTEL MÓDJA


   1. Jegy és bérlet csak a Szolgáltató Honlapján vagy az AppInGym Applikációbantörténő regisztrációt követően, okos telefonon, illetve a Honlapon keresztül vásárolható, kizárólag bankkártyával, illetve elektronikus úton történő fizetésselaz AppInGym Applikációban, illetve a Honlapon meghatározott folyamat szerint. Az érintett Szolgáltatás Árlista szerinti árát minden esetbenegy összegben kell megfizetni. A Szolgáltató minden vásárlásról számlát állít ki.


   2. Az online bankkártyás fizetések a "Stripe”rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást a StripePayments Europe, Limited nyújtja.


   3. A regisztráció során a Vendég – adatvédelmi tájékoztatóban megadott – adatai rögzítésre kerülnek a Szolgáltató nyilvántartó rendszerében.


   4. A Szolgáltatások árainak euróban (EUR) vagy más devizában történő megfizetés esetén a befizetés napján irányadó napi MNB deviza középárfolyam szerint kerül elszámolásra.


   5. A Honlapon és/vagy az AppInGym Applikációban történő jegy vagy bérlet vásárlásakor, a fizetést követően az AppInGym Applikációegy egyedi QR belépési kódot generál, amit a Vendég telefonjára elektronikus úton küld meg, és amivel az automata kapukon keresztül lehet a Fitneszterembe belépni és onnan távozni.


   6. A Szolgáltatót a Vendég által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.


 7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, IGÉNYBE VEHETŐ IDŐPONTOK (NYITVATARTÁS)


   1. A Fitneszterem az alábbi nyitvatartással működik:

    1. hétköznap 9:00-tól 21:00-ig,tartón yitvatartással, amely időszakban a Fitneszterem recepciója működik, valamint a Szolgáltató személyzete a Fitneszterem területén rendelkezésre áll; valamint


    2. hétköznap 21:00-tól 9:00-ig, és hétvégén tartó nyitvatartással, amely időszakban a Fitneszterem recepciója nem működik, valamint a Szolgáltató személyzete nem áll rendelkezésre (a továbbiakban: „Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás”).


     A Fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a Fitneszterem bejárati ajtaján, illetve a Honlapon kerül kiírásra.


   2. A Fitneszterembe történő belépés, valamint a Szolgáltatásoknak az Egyedi Szerződés, illetve a jelen ÁSZF és a Házirend rendelkezéseinek megfelelő, azÁltalános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás időszakában történő igénybevételére kizárólag az a Vendég jogosult, aki „ellenőrzött fiókkal” rendelkezik az AppInGym Applikációban. A fenti hivatkozott „ellenőrzött fiók” technikai feltételei, továbbá az Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás időszakában a Fitneszterembe történő belépésés az onnan történő távozás módja a Holnapon kerülnek közzétételre.


   3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a nyitvatartási rendjét (beleértve a nyitvatartási rend lerövidítését), és azt köteles a Honlapon közzétenni, valamint a Fitneszteremben kifüggeszteni, és ezzel a Vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot bizonyos zártkörű rendezvények, illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy eseti jelleggel, az eredeti nyitvatartásától eltérően, zárva tartson.A Vendég köteles a Szolgáltató által egyoldaúan módosított nyitvatartási rendet megtartani, továbbá ezzel kapcsolatosan semmilyen kifogást, kártérítési vagy bármely egyéb követelést sem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.


   4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fitneszterem egy részének használatát, valamint valamely Szolgáltatás vagy a Szolgáltatások egy része igénybevételének lehetőségét korlátozza vagy megszüntesse, ezen azonban nem jogosítja fel az érintettSzolgáltatást igénybe vevő Vendéget az Árlista alapjánmár megfizetett díj részben vagy egészben történő visszakövetelésére.


   5. Amennyiben a Fitneszterem vagy bármely részlegének felújítása, karbantartása vagy egyéb ok miatt a Szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a Vendég által az Árlista alapján megfizetett díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.A Szolgáltató minden észszerűen elvárható lépést megtesz azért, hogy a tervezett felújítások, karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegy- vagy bérletvásárlás alkalmával tájékoztassa az érintett Vendéget.


   6. Amennyiben a Szolgáltató azEgyedi Szerződésben vállalt Szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a Vendéget azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül a Vendég által megadott adatok alapján elektronikusan tájékoztatni.


   7. A jegyek, bérletek érvényességének megváltoztatását a Vendég nem jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónál, arra hivatkozással, hogy a Szolgáltatást bármely okból nem tudta/tudja igénybe venni. Ha a Vendég, a meghatározott napra szóló jegyet az adott napon, a bérletet a bérlet beválthatóságának napjáig bármely okból nem használja fel, úgy elveszti a jogosultságát a Szolgáltatás igénybevételére. A megvásárolt, de a Vendég hibájából, illetve ellenőrzési körébe tartozó okból igénybe nem vett Szolgáltatásokra

    vonatkozó jegy vagy bérlet árának pénzbeli visszatérítésére semmilyen jogcímen nincs lehetőség.


   8. A jelen VII. pontban foglalt rendelkezések általános érvényesülését nem érintve, aFitneszterem teljes egészére kiterjedő üzemeltetést, valaminta Vendégek által történő látogathatóságot legalább 7 (hét) napon keresztül, megszakítás nélkül akadályozó, törvényen, rendeleten, határozaton vagy bármely egyéb jogszabályon alapuló kötelezés(így pl. hatóság által elrendelt karantén) esetén a már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a fentiek szerinti korlátozás időtartamával.


   9. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Szolgáltató saját kizárólagos mérlegelésén alapuló egyedi döntése alapján, a rendkívüli okok (pl. orvosi igazolással igazolt sérülés, eltiltás esetén) miatt igénybe nem vett jegy, illetve bérlet felhasználását más időpontban engedélyezni.


 8. A VENDÉG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


   1. A Vendég köteles az érvényes ÁSZF-et és a Házirendet, illetve a Szolgáltató képviselőjének utasításait betartani.


   2. A Vendég köteles a regisztrációt követően, az érintettSzolgáltatásnak az Árlista szerinti ellenértékét kiegyenlíteni.


   3. A Fitneszterem berendezéseit, eszközeit, más felszerelési tárgyait és Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségre és a saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, illetve a rendeltetésüknek megfelelő módon, a többi Vendég testi épségének és egészségének veszélyeztetése, valamint zavarása nélkül vehetik igénybe a Vendégek.A Szolgáltató a Vendég egészségét, testi, fizikai vagy bármely egyéb,a Vendégnek a Szolgáltatások biztonságos igénybevételéhez szükséges állapotát nem vizsgálja, ennek megítélése kizárólag a Vendég felelőssége.A Fitneszterem és a Szolgáltatásokigénybevétele során keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


   4. A jelen VIII. pontban foglalt rendelkezések általános érvényesülését nem érintve,az Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás időszakában a Fitneszterembe belépő, valamint a Szolgáltatásokat ezen időszakban igénybevevő Vendégek kifejezetten tudomásulveszik, hogy az Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartássorán a Fitneszterem recepciója nem működik, valamint a Szolgáltató személyzete nem áll rendelkezésre, így bármelyveszély vagy kár (pl. személyi sérülés, baleset) bekövetkezése vagy fenyegetése esetén, annak a megelőzéséhez, elhárításához, enyhítéséhez, illetve a veszély vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket a Szolgáltató vagy a Szolgáltató személyzete nem biztosítja és a Vendég felelőssége ezen körülmények alapján ítélendő meg.

   5. Az Általános Nyitvatartáson Kívüli Nyitvatartás időszakában a Fitneszterembe belépő Vendég a Fitneszterem bejárati ajtájánnem engedhet be semmilyen más – érvényes jeggyel vagy bérlettel nem rendelkező –személyt a Fitneszterem területére.


   6. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi berendezés, eszköz, felszerelési tárgy, vagy bármely egyéb dolog feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.


   7. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14. életévet betöltött, azonban a 18. életévet be nem töltöttkorú Vendég csak a szülő / törvényes képviselő előzetes jóváhagyásával, és felnőtt korú Vendég állandó felügyelete mellett vehesse igénybe a Fitneszterem

    Szolgáltatásait. A szülő / törvényes képviselő jóváhagyása írásos, két tanús formához kötött. A 14. életévet betöltött, azonban a 18. életévet be nem töltött korú Vendégnek aFitnesztermen belülimagatartásáért, az általa okozott kár megtérítéséért a szülő / törvényes képviselő, illetve az állandó felügyeletet gyakorló Vendég egyetemlegesen felel. A 14. életévet be nem töltött személyek a Fitneszteremben nem tartózkodhatnak.Amennyiben ez recepció nyitvatartási időn kívűl mégis megtörténik, úgy a benttartozkodással kapcsolatban az üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.


   8. A Vendég az általa a Fitneszterem teljes területén okozott bármely kárt teljes mértékben köteles megtéríteni, függetlenül attól, hogy a kár az ÁSZF és/vagy a Házirend rendelkezései megsértésének következménye-e. A Fitneszterem berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendég a Szolgáltató által közölt ár, illetve érték alapján köteles megtéríteni.


 9. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


   1. A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a Fitneszteremben.


   2. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként tart nyilván.


   3. Az ÁSZF, illetve a Házirend bármely előírásának megsértése, a Szolgáltató személyzetének utasításai, illetőleg az egyes Szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a Fitneszteremből az érintett Vendéget kiutasítani, illetve kizárni és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatóság bevonásával is eljárni.


   4. Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani Szolgáltatásait és a Vendég számára a Fitneszterem területére történő belépést megtiltani.


   5. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért vagy egyéb módon történő károsodásáért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,az informatikai, elektronikai eszközökért sem. A Szolgáltató értékeik megőrzésére értékmegőrzőt biztosít a Vendégek részére.A Vendégek által a Fitneszteremben hagyott értéktárgyakat a Fitneszterem 14 napon keresztül tárolja és amennyiben ez idő alatt a tuljdonjogát kétség nélkül igazolni képes tulajdonos nem jelentkezik, az értéktárgyat a Szolgáltató megsemmisítheti, amellyel kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.


   6. A Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek okoznak - kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és a Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.


   7. A vis major nem minősül a Szolgáltató oldalán felmerülőszerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket,

  továbbá meg kell, hogy tegyen minden, a Szolgáltató megítélése szerinti ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére.


 10. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE, ELÁLLÁS


   1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra szóló Egyedi Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, így a Szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:


    1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott edzőeszközöket, használati tárgyakat, berendezéseket, valaminta Fitneszterem helyiségeit, illetve azokban szándékosan kárt okoz,


    2. a Vendég a Fitneszterem biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató képviselőivel, alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,


    3. a Vendég fertőző betegségben szenved,


    4. a Szolgáltató tilalma ellenére kereskedelmi vagy marketing tevékenységet folytat a Fitneszterem területén,


    5. megszegi az ÁSZF, illetve a Házirend bármely előírását.


     Azonnali hatályú felmondás esetén a Vendég által korábban megfizetett, de igénybe nem vett egyes további Szolgáltatások ellenértéke tekintetében a Szolgáltató és a Vendég megfelelően elszámolnak és az ennek megfelelő összeget a Szolgáltató a Vendég részére visszafizeti.


   2. A Vendég nem állhat el a jegy, illetve bérletvásárlással létrejött Egyedi Szerződéstől, ha a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte.


 11. PANASZKEZELÉS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VENDÉG ESETÉN


   1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a fogyasztónak minősülő Vendég jogosult szóban, valamint írásban panaszt tenni és kérni panaszának kivizsgálását. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni,részére választ küldeni.


   2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vendégnek.

   3. A Vendég az írásbeli panaszt az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: AppInGym Kft.

    Székhely/levelezési cím: 1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22.

    e-mail cím: info@appingym.hu


   4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3

    (három) évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


   5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következőket: (i) a fogyasztó neve, lakcíme, (ii) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (iii) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (iv) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (v) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

    (vi) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (vii) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


   6. A fogyasztónak minősülő Vendég a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.


   7. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz a Szolgáltató szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásával kapcsolatos, azFgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott ügyekben. Fogyasztóvédelmi hatóságként a a fogyasztóvédelmi hatóság kijelölésérőlszóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2/A.§-a szerinti illetékességűkormányhivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek.


   8. A fogyasztónak minősülő Vendég panasza esetén lehetősége van az Fgytv. vonatkozó renelkezéseinek megfelelően békéltető testülethez fordulni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztónak minősülő Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


   9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.


   10. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


   11. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:


  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezási cím: 6001 Kecskemét, Pf.228 Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Baranya Megyei Békéltető Testület Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

  Telefonszáma: (72) 507-154

  E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;


  Békés Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  Telefonszáma: (66) 324-976,

  E-mail címbekeltetes@bmkik.hu


  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;


  Budapesti Békéltető Testület

  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.I. em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

  Telefonszáma: (1) 488-2131

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


  Csongrád Megyei Békéltető Testület Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;


  Fejér Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Telefonszáma: (22) 510-310

  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu;


  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217

  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;


  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  Telefonszáma: (52) 500-710, 500-74, E-mail cím: info@hbkik.hu;


  Heves Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15.

  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

  Telefonszáma: (36) 416-660/105, E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;


  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

  Telefonszáma: 20/373 2570,

  E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu;


  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: 34/513-012,

  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;


  Nógrád Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

  Telefonszám: (32) 520-860 E-mail cím: nkik@nkik.hu;


  Pest Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2., Telefonszáma: +36 1 792 7881,

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


  Somogy Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

  Telefonszáma: (82) 501-000 E-mail cím: skik@skik.hu;


  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefonszáma: (42) 420-180

  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


  Tolna Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


  Vas Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

  Telefonszáma: (0036) 94 / 506-640, E-mail cím: vmkik@vmkik.hu,


  Veszprém Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

  Telefonszáma: +36-88-814-121, +36-88-814-111

  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu


  Zala Megyei Békéltető Testület

  Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

  Telefonszáma: (92) 550-513

  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


 12. ADATVÉDELEM


   1. A Vendég a Fitneszterembe történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és fényképét a szolgáltató rögzítse a jegy vagy a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.

   2. A Vendég tudomásul veszi, hogy a fitneszterem területén, a Vendégek és a személyzet, a személy és vagyonbiztonság és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével.


   3. A személyes adatok kezelésére(beleértve a kamerás megfigyelő rendszer működtetésével megvalósuló adatkezelést is) vonatkozó tájékoztató a Fitneszterem recepcióján, illetve a Honlaponérhető el.


 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK


  1. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni.


  2. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy az Egyesdi Szerződésből, illetve az ÁSZF-ből és a Házirendből eredő vitás kérdéseik rendezésérekikötikértékhatártól függően a Budapesti

   XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.


   Amennyiben a Vendég fogyasztó, úgy a Szolgáltató által a Vendéggel (fogyasztóval) szemben az Egyedi Szerződésből, illetve az ÁSZF-bőleredő igény érvényesítése iránt indított perre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény26. § (1) bekezdése szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.


  3. Az Egyedi Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben biztosított jogról történő lemondás csak akkor hatályos, ha az írásban történt és kifejezett. A jogról történő lemondás kiterjesztően nem értelmezhető, így, ha a Szolgáltató az Egyedi Szerződésből, illetve az ÁSZF-ből, vagy azok megsértéséből eredő jogát nem gyakorolja, az nem jelent jogról történő lemondást, továbbá – erre vonatkozó kifejezett lemondás hiányában – valamely jogról történő lemondás nem jelent más, esetleg azzal összefüggő jogról való lemondást is, illetve valamely jogról történő lemondás nem jelenti annak a jognak a más alkalommal való gyakorlásáról való lemondását is.


  4. Az Egyedi Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.


  5. A jelen ÁSZF a Szolgáltató Honlapján való közzététele, illetve a Fitneszterem fali újságján történő kifüggesztése napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig vagy új ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.


  6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltató Honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Szolgáltató a Vendégeket a Honlapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatja.


  7. Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét.

   1. számú melléklet Házirend


 1. Magatartási szabályok


  1. A Fitneszteremben a Vendég csak a saját felelősségére végezhet edzési tevékenységet, illetve használhatja a Fitneszterem helyiségeit, eszközeit, szolgáltatásait.


  2. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni, gépeket használat után letörölni.


  3. Az edzés eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Az erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra a Vendég törölközőt köteles teríteni.


  4. A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a Vendég által okozott károkért -nem rendeltetésszerű használat esetén - teljes anyagi felelősséggel tartozik.


  5. A Vendég köteles ügyelni mások testi épségére, egészségére.


  6. A termekbe sportital, frissítő, folyadék kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be.


  7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját felelősségére elvégeztetni.


  8. A Vendég köteles tudomásul venni, hogy a Fitneszterem semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.


  9. Jegy, illetve bérlet elvesztése esetén a Szolgáltató pótlásra nem köteles.


  10. A jegy az adott alkalommal egyszeri belépésre, a bérlet pedig időtartama alatt a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. A bérletek csak a megvásárolt Szolgáltatásra használhatóak fel, és az ÁSZF-ben meghatározott időtartamig érvényesek. A bérlet lejárta miatt fel nem használt alkalmak elvesznek, és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőség.


  11. A Szolgáltató képviselőinek, a Fitneszterem munkatársainak, illetve az Edzők utasításait a Vendég köteles betartani.


 2. Tilalmak


  1. Utcai cipővel a termekbe és a wellness szintre belépni tilos.


  2. A Fitneszterem megtiltja a belépést, amennyiben:


   1. a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,


   2. a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettség terheli.


  3. A szaunát mindenki csak saját felelősségre használhatja.

  4. Tilos a menekülőkapuk megközelítését akadályozni, elzárni, azokat indokolatlanul kinyitni, ez utóbbi kizárólag vészhelyzetben engedélyezett / pl. tűz esetén /. E szabály megszegésének következménye a Fitneszteremből való azonnal kizárás.


  5. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet a fitneszterem területén. Tilos továbbá a fitneszterem egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A Szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen.


  6. A Fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.


  7. A Vendég elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt elektronikus formájában továbbít a Vendég részére.


  8. A Fitneszterem területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. 14 és 18 év közöttiek csak írásos szülői (törvényes képviselői) jóváhagyással és nagykorú Vendég állandó felügyelete mellett vehetik igénybe a Fitneszterem Szolgáltatásait.


  9. Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, a Fitneszterem szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe.